đoán đọc trong phòng

 


 

Việc đoán đọc ảnh hàng không bằng cách sử  dụng tổng hợp các chuẩn đoán đọc trực tiếp và gián tiếp của địa vật trên khu đo.

 

Trước tiên, dùng các chuẩn đoán đọc trực tiếp để xác định hình dáng, kích thước, nền ảnh, bóng của địa vật. Sau đó, dùng các chuẩn đoán đọc gián tiếp để xác định quy luật phân bố và quan hệ tương hỗ của các địa vật đã được phát hiện.

 

Khi việc đoán đọc trong phòng tiến hành đồng thời với việc vẽ địa hình, địa vật trên máy toàn năng thì việc đoán đọc được tiến hành trong quá trình đo vẽ trên máy bằng cách quan sát mô hình khu đo và đưa các địa vật đã đoán đọc lên trên bản gốc bản đồ cần thành lập.

 

Công tác đoán đọc bắt đầu từ phần khu đo có ảnh mẫu đoán đọc hay đã được điều vẽ ngoài trời và bắt đầu từ phần khu đo có đầy đủ tài liệu bản đồ, tài liệu tra cứu, bắt đầu từ phần khu đo tiếp biên với các mảnh bản đồ đã thành lập.

 

Khi đoán đọc trong phòng phải dùng kính lập thể và bộ kính lúp.