đoán đọc ảnh

 


 

Quá trình tổng hợp, nâng cao các giai đoạn nhận thức. Mục đích của đoán đọc ảnh là thu nhận từ ảnh càng nhiều thông tin càng tốt. Trữ lượng thông tin của ảnh có ảnh hưởng đến kết quả đoán đọc.

 

Thông tin của ảnh bao gồm: thông tin hình thức, thông tin xác xuất và thông tin đánh giá.

 

Để đảm bảo đầy đủ và chính xác, kết quả đoán đọc trong phòng phải được kiểm tra, bổ sung ngoài thực địa.