đoạn điều khiển

 


 

Một bộ phận của hệ thống định vị GPS được thiết lập để duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống định vị GPS.

 

Trạm điều khiển trung tâm (MCS) được đặt tại căn cứ không quân của Mĩ ở gần Colorado Springs.

 

Trạm điều khiển có chức năng:

 

1) Liên tục quan trắc vị trí của mỗi vệ tinh trên quỹ đạo, xác định tham số quỹ đạo của mỗi vệ tinh, tính toạ độ của mỗi vệ tinh ở mọi thời điểm;

 

2) Tính số cải chính khí quyển và số cải chính đồng hồ của mỗi vệ tinh;

 

3) Theo dõi trạng thái hoạt động của mỗi vệ tinh;

 

4) Chuyển mọi thông tin trên cho mỗi vệ tinh để phát đến người sử dụng;

 

5) Cùng phối hợp hoạt động với Trạm điều khiển trung tâm có 4 trạm quan trắc và điều hành, được bố trí đều trên hành tinh: Hawai, Ascension, Diego Garcia và Kwajalein.

 

Vị trí của những trạm này được xác định rất chính xác. Các số liệu quan sát từ các trạm này được chuyển về trạm điều khiển trung tâm ở Colorado Springs.