đoạn cắt

 


 

Một dạng đối tượng trong GIS, là một thành phần của mô hình dữ liệu hệ thống đường. Đây là cấu trúc cơ sở của hệ thống đường giống nh­ư đường là thành phần tạo nên cấu trúc cơ sở của vùng (polygon).

 

Đoạn cắt là một đường hoặc một phần của đường, được dùng để định nghĩa tuyến đường.