đo xa bằng máy quang điện

 


 

Một phương pháp đo xa trong ngành đo đạc. Nguyên lí chung là xác định khoảng thời gian, để sóng ánh sáng đã đi qua chiều dài cần đo và quay trở về trạm phát sóng.

 

Khi biết tốc độ truyền sóng trong không khí là v , khoảng cách D được tính theo công thức: .

 

Tốc độ truyền sóng trong không khí và c trong chân không có quan hệ sau:

 

; c = 299.792,5 km/s – tốc độ truyền sóng ánh sáng trong chân không.

 

Để xác định n – chỉ số khúc xạ không khí – phải đo độ ẩm, nhiệt độ và áp suất không khí.

 

Máy đo xa quang điện gồm máy thu, phát sóng và một gương phản chiếu. Ngoài ra, còn có áp kế, nhiệt kế, ẩm kế... Có các loại máy: loại đo khoảng cách lớn (trên 30 km), trung bình (10 - 20 km), nhỏ (dưới 5 km). Sai số đo khoảng cách bằng máy quang điện có thể đạt được từ 1 đến 5 cm.