đo vẽ mặt đất

 


 

Quá trình thu thập thông tin mặt đất dạng nguyên thủy, xử lí và thể hiện chúng ở dạng bản gốc đo vẽ. Đo vẽ mặt đất bao gồm các nhiệm vụ chính sau đây: thiết kế kĩ thuật, đo lưới khống chế trắc địa, đo vẽ chi tiết, biên tập bản gốc đo vẽ.

 

Các phương pháp đo vẽ mặt đất chủ yếu gồm: đo vẽ trực tiếp từ mặt đất, đo vẽ từ ảnh hàng không – vệ tinh, đo vẽ địa hình đáy biển, đo vẽ chuyên môn tương đương với các phương pháp đã nêu.

 

Sản phẩm cuối cùng của đo vẽ mặt đất là: các bản gốc đo vẽ thực địa, các bản gốc đo vẽ ảnh hàng không, các bản gốc đo vẽ ảnh vệ tinh, các bản gốc đo vẽ địa hình đáy biển, các bản gốc đo vẽ chuyên đề (hoặc chuyên ngành, chuyên môn).

 

Các bản gốc này có thể được thể hiện ở các dạng sau: bản gốc vẽ bằng tay trên giấy, giấy bồi trên đế cứng, trên phim nhựa, bản gốc trên giấy được in ra từ máy tính, bản gốc dạng số ghi trên đĩa CD-ROM hoặc các thiết bị lưu trữ dạng số.

 

Thông tin đo vẽ mặt đất phần lớn được dùng trong thành lập bản đồ tỉ lệ lớn (địa hình, địa chính), ngoài ra cũng được sử dụng cho bản đồ chuyên đề, chuyên ngành tỉ lệ lớn và tỉ lệ trung bình.