đo vẽ hoàn công công trình

 


 

Công tác đo vẽ nhằm xác định độ chính xác chuyển thiết kế công trình từ bản vẽ ra thực địa và thể hiện những sai lệch so với thiết kế của quá trình xây dựng bằng cách xác định toạ độ thực tế các điểm đặc trưng, kích thước các bộ phận công trình, khoảng cách giữa các bộ phận và các dữ liệu khác.

 

Đo vẽ hoàn công được tiến hành trong quá trình xây dựng khi kết thúc từng giai đoạn riêng biệt, được hoàn chỉnh bằng đo vẽ kết thúc khi công trình xây dựng xong.

 

Ở từng giai đoạn thi công, tiến hành đo vẽ hoàn công cập nhật (còn gọi là đo vẽ hoàn công trung gian, đo vẽ theo giai đoạn), khi kết thúc công trình tiến hành đo vẽ để lập tổng bình đồ hoàn công.