đo vẽ bản đồ địa chất

 


 

(cg. lập bản đồ địa chất), công tác nghiên cứu và thể hiện lên bản đồ địa hình các nội dung của điều tra địa chất, sản phẩm là các bản đồ địa chất.

 

Xt. bản đồ địa chất.