đo thừa

 


 

Các đại lượng đo thêm ngoài những đại lượng cần thiết phải thực hiện để giải một bài toán trắc địa với mục đích kiểm tra các kết quả đo nhằm nâng cao độ chính xác.