đo nối khống chế ảnh

 


 

Quá trình xác định tọa độ các điểm địa vật được chọn làm điểm khống chế (mặt phẳng và độ cao) trên ảnh ở ngoài thực địa, nhằm phục vụ cho quá trình tăng dày, khống chế ảnh nội nghiệp.

 

Các điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp được chọn theo đồ hình đã thiết kế trên ảnh. Các điểm địa vật phải chọn sao cho các hình ảnh rõ nét trên ảnh và tồn tại ổn định ngoài thực địa.