đo lường lý thuyết

 


 

Việc nghiên cứu các vấn đề lý thuyết chung của phép đo như đại lượng và đơn vị, chuẩn của các đơn vị, sai số của phép đo...