đo lường hợp pháp

 


 

Một phần của đo lường học nghiên cứu về đơn vị đo, phương pháp và phương tiện đo liên quan đến những yêu cầu về mặt pháp luật và trách nhiệm kĩ thuật để duy trì sự đảm bảo chung về an toàn và sai số đo hợp lí.