đo đạc hình thái

 


 

(cg. trắc lượng hình thái), lĩnh vực của địa mạo học nghiên cứu quan hệ định lượng của các dạng địa hình bề mặt Trái Đất (chiều dài, chiều cao, chiều sâu, diện tích...) và các đặc điểm yếu tố địa hình bằng các thông số (độ phân cắt, hệ số uốn khúc, hệ số xói mòn...).

 

Số liệu đo đạc hình thái nhận được chủ yếu từ bản đồ địa hình và tài liệu ảnh hàng không.