đo đạc địa chính

 


 

Công tác đo vẽ và điều tra, xác định các thông tin cơ bản về vị trí, kích thước sử dụng đất và các công trình trên đất; điều tra quyền sở hữu, quyền sử dụng, phân loại sử dụng, phân hạng đất nhằm cung cấp thông tin về đất đai, kịp thời phục vụ quản lí địa chính, xây dựng kế hoạch sử dụng đất một cách hợp lí, có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Đo đạc địa chính là nội dung trọng tâm trong quản lí đất đai.

 

Nội dung của đo đạc địa chính bao gồm: xác định ranh giới sử dụng đất, vị trí phân bố đất, diện tích đất, hiện trạng sử dụng đất, phân hạng đất.

 

Sản phẩm của đo đạc địa chính là bản đồ địa chính và các văn bản mang tính kĩ thuật và pháp lý cao, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lí đất đai.