đo cao thuỷ tĩnh

 


 

   X. phương pháp đo cao thủy tĩnh.