đo cao phía trước

 


 

Việc đo độ cao các vị trí, các đối tượng trên mặt đất bằng cách đặt máy giữa hai điểm đo.