đo ảnh

 


 

Khoa học xác định hình dáng, kích thước và vị trí của các đối tượng thông qua hình ảnh chụp của các đối tượng đó.

 

Đo ảnh được tiến hành trên từng tấm ảnh riêng biệt gọi là đo ảnh đơn hoặc tiến hành trên mô hình lập thể được xây dựng từ hai tấm ảnh cùng chụp chung những đối tượng như nhau gọi là đo ảnh lập thể.

 

Có hai loại chụp ảnh: chụp ảnh mặt đất, chụp ảnh hàng không; do đó, đo ảnh cũng phân thành hai loại tương ứng: đo ảnh mặt đất (còn gọi là: đo lập thể ảnh mặt đất), đo ảnh ảnh không (còn gọi là: đo lập thể ảnh hàng không).

 

Xt. Phương pháp đo đạc chụp ảnh.