định vị vi phân DGPS

 


 

Phương pháp đo GPS, trong đó một máy thu GPS đặt cố định tại điểm đă biết trong lúc một hoặc nhiều máy di động di chuyển đến đo tại điểm mới. Tại điểm đã biết, dùng toạ độ đã biết so sánh với toạ độ vừa mới xác định để tính số cải chính cạnh thô.

 

Khi không cần độ chính xác cao trong phép định vị vi phân tức thời còn đưa vào toạ độ đã biết để tính số cải chính toạ độ cho điểm mới. Số cải chính này bao gồm hầu hết những nhân tố ảnh hưởng độ chính xác đo cạnh, chủ yếu là sai số toạ độ vệ tinh, nhiễu SA, độ trễ truyền sóng quầng điện ly và tầng đối lưu.

 

Trong trường hợp cạnh giữa điểm cố định và điểm di động không lớn lắm có thể chấp nhận dùng số cải chính này để cải chính cạnh thô đo tại điểm di động nhằm cải thiện độ chính xác định vị. Có thể thực hiện phép cải chính này ngay thực địa, tuy nhiên chỉ có thể cải chính cạnh thô đo bảng mã số, gọi là phép định vị vi phân tức thời (real-time DGPS). Máy thu GPS dùng cho định vị vi phân phải có môđun DGPS. Tại điểm đã biết, máy sẽ tự động tính số cải chính cạnh thô cho mỗi vệ tinh ở mỗi thời điểm rồi thông qua hệ thống truyền thông mà chuyển cho máy di động để tính số cải chính tại từng điểm mới.

 

Phép định vị vi phân tức thời có thể bảo đảm độ chính xác định vị từ 1 - 3 mét. Khi cạnh từ điểm đặt máy đến vệ tinh được xác định bằng pha sóng tải, chỉ có thể thực hiện cải chính trong nhà, gọi là phép định vị vi phân hậu kì, độ chính xác có thể đạt tới centimét.

 

Định vị vi phân tức thời được dùng phổ biến nhất để quản lí và điều hành giao thông trên biển và để đo độ sâu. Điểm cố định thường được bố trí ven bờ để thường xuyên phát số cải chính.

 

Ở Việt Nam hiện có 6 trạm DGPS: Đồ Sơn, Vũng Tàu, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Nam.