định vị

 


 

Việc xác định vị trí của các vật thể tĩnh hoặc chuyển động.

 

Các vị trí này có thể được xác định theo các phương pháp sau:

 

1) Theo hệ toạ độ không gian ba chiều đã được định nghĩa (hệ toạ độ được định vị và định hướng theo Trái Đất). Kiểu định vị này gọi là định vị điểm (point positioning);

 

2) Theo vị trí của một điểm khác được coi là điểm gốc của một hệ toạ độ địa phương. Kiểu định vị này gọi là định vị tương đối (relative positioning) hoặc định vị vi sai (differential positioning).