định mức vật tư và thiết bị

 


 

Định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng thiết bị (máy móc), dụng cụ lao động (công cụ, dụng cụ).

 

Định mức vật tư và thiết bị bao gồm:

 

1) Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (hoặc thực hiện bước công việc);

 

2) Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ: là thời gian sử dụng thiết bị, dụng cụ cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (hoặc thực hiện bước công việc),