định mức tiêu hao vật tư

 


 

Lượng vật tư tiêu hao lớn nhất cho phép để sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc hoàn thành một công việc trong những điều kiện tổ chức và kĩ thuật nhất định. Định mức tiêu hao vật tư là một căn cứ quan trọng để kế hoạch hoá, tính toán, kiểm tra tình hình sử dụng vật tư của đơn vị sản xuất.

 

Định mức tiêu hao vật tư được xây dựng theo nhiều phương pháp khác nhau: phương pháp thống kê, phương pháp thực nghiệm.