định mức lao động công nghệ

 


 

Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm hoặc thực hiện một bước công việc.

 

Nội dung của định mức lao động công nghệ bao gồm:

 

1) Nội  dung công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính để sản xuất ra sản phẩm (hoặc thực hiện bước công việc);

 

2) Phân loại khó khăn: các yếu tố cơ bản gây ảnh hưởng đến việc sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc);

 

3) Định biên: xác định cụ thể số lượng và cấp bậc lao động (biên chế lao động) để sản xuất ra sản phẩm (hoặc thực hiện bước công việc).