định mức kinh tế - kĩ thuật

 


 

Lượng thời gian lao động, thời gian sử dụng máy móc hoặc tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cần thiết để chế tạo ra sản phẩm hoặc để hoàn thành một công việc nhất định, căn cứ trên những điều kiện kĩ thuật, công nghệ và trình độ tay nghề.

 

Thông thường, là định mức trung bình tiên tiến, làm cơ sở để lập kế hoạch và hạch toán.

 

Tuỳ theo mức độ quan trọng mà cấp xây dựng và ban hành các loại định mức kinh tế - kĩ thuật có thể cơ sở sản xuất, cấp Bộ, UBND tỉnh hoặc Chính phủ. Hệ thống định mức kinh tế - kĩ thuật đo đạc và bản đồ đã được các cơ quan có chức năng soạn thảo và ban hành áp dụngt hống nhất trong cả nước, việc xây dựng định mức chủ yếu dựa vào phương pháp thống kê, kinh nghiệm.