định mức

 


 

Quy định thời gian lao động để sản xuất ra sản phẩm (hoặc thực hiện bước công việc).

 

Đơn vị tính là công, công nhóm trên đơn vị sản phẩm. Ngày công tính bằng 8 giờ làm việc.