định luật Đôple-Fizeau

 


 

Định luật về sự dịch chuyển của các vạch quang phổ do sự chuyển động tương đối của nguồn phát bức xạ so với nguồn thu.

 

Hiện tượng này được Đôple nêu ra và mô tả năm 1842. Năm 1848, định luật được Fizeau xây dựng thành một lí thuyết hoàn chỉnh.