định hướng vô tuyến

 


 

Xác định hướng đến một nguồn phát sóng điện từ bằng cách sử dụng máy thu với ăngten có đặc tính định hướng cao (độ chính xác định hướng có thể đạt 0,7 - 3o).

 

Định hướng vô tuyến được sử dụng trong dẫn đường vô tuyến (đạo hàng vô tuyến) và trinh sát vô tuyến.