định hướng trên thực địa

 


 

Xác định vị trí đứng và phương hướng trên thực địa, từ đó, nhận đúng các mục tiêu và hướng vận động cần thiết.

 

Định hướng trên thực địa có thể căn cứ vào bản đồ, ảnh hàng không, địa bàn hoặc theo Mặt Trời, các vì sao, theo các địa vật...