định hướng tương đối cặp ảnh lập thể

 


 

Việc xác định vị trí tương đối giữa hai tấm ảnh lúc chụp ảnh mà không cần định hướng chúng trong hệ tọa độ mặt đất.