định hướng tương đối

 


 

Việc xác định vị trí tương quan của hai tấm ảnh tương tự như lúc bay chụp ảnh để có được mô hình lập thể.

 

Định hướng tương đối cặp ảnh có thể được thực hiện bằng phương pháp tiệm tiến dần trên máy đo vẽ toàn năng