định hướng tuyệt đối mô hình lập thể

 


 

Việc quy tỉ lệ của mô hình và xác định vị trí không gian của mô hình lập thể đã được xây dựng sau khi định hướng tương đối cặp ảnh lập thể trong hệ tọa độ mặt đất.