định hướng tuyệt đối

 


 

(cg. định hướng ngoài), việc xác định vị trí của tấm ảnh hoặc mô hình lập thể trong hệ toạ độ trắc địa, việc này được thực hiện dựa vào các điểm khống chế. Các điểm này có toạ độ và độ cao trắc địa qua khâu tăng độ dày ở nội nghiệp hoặc đo ở ngoài trời.