định hướng đường đi về phía trên

 


 

Cố định hình ảnh bản đồ trong máy thu GPS  sao cho phương của đường đi luôn hướng về phía đỉnh bản đồ.