định hướng bản đồ

 


 

Vị trí của lưới bản đồ tương ứng với khung bản đồ. Sự định hướng bản đồ thay đổi trong những giai đoạn phát triển khác nhau của bản đồ học. Nhiều bản đồ trước đây đã được vẽ phần trên hướng về Đông.

 

Thuật ngữ “định hướng” được xuất phát từ gốc Latinh “Oriens”, có nghĩa là phương Đông.

 

Việc định hướng theo hướng Bắc được dùng cho các bản đồ “Portolan” đầu thế kỉ 14. Từ thế kỉ 16 nó trở thành phổ thông.