định hướng ảnh

 


 

Một khâu trong đo vẽ ảnh, bao gồm ba dạng: định hướng trong, định hướng tương đối, định hướng tuyệt đối.