định hướng

 


 

Việc xác định góc hợp bởi đường đó với một đường khác đã được chọn làm gốc. Trong trắc địa, hướng gốc được chọn có thể là: kinh tuyến thực, kinh tuyến từ, kinh tuyến trục của múi.