định danh

 


 

Việc đặt tên cho một đối tượng để phân biệt nó với các đối tượng khác.