định dạng vị trí

 


 

Cách thức một vị trí của máy thu GPS được thể hiện trên màn hình. Thông thường, vị trí này được thể hiện bằng kinh độ, vĩ độ và được ghi theo đơn vị độ, phút, giây.