đỉnh

 

A: vertex

 


 

Trong GIS, đỉnh góc là một tập các cặp toạ độ X, Y thể hiện vị trí các điểm nút tại những điểm đầu hoặc cuối các cung hoặc các đoạn trên một đường.