điều vẽ

 


 

Việc xác định chính xác các yếu tố định tính và định lượng của các địa vật mà việc đoán đọc trong phòng không thể đảm bảo chính xác.

 

Công tác điều vẽ thường được thực hiện bằng hai phương pháp: điều vẽ theo tuyến, điều vẽ dày đặc ngoài thực địa.

 

Khi thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ trung bình và tỉ lệ nhỏ, công tác điều vẽ thường được tiến hành đồng thời với công tác đo nối khống chế ảnh.

 

Trong trường hợp có điều kiện, có thể dùng máy bay trực thăng để điều vẽ.