điều kiện vòng

 


 

Một điều kiện để lập phương trình điều kiện theo các giá trị đo góc trong lưới tam giác.

 

Nội dung của điều kiện vòng là: tổng các góc tại một điểm sau bình sai phải bằng 360o.