điều kiện toạ độ

 


 

Một điều kiện để lập phương trình điều kiện theo các giá trị đo góc trong lưới tam giác.

 

Nội dung của điều kiện tọa độ là: trong một lưới tam giác cần biết tối thiểu một điểm cấp cao có tọa độ chính xác làm điểm khởi đầu.

 

Trường hợp trong lưới có nhiều điểm đã biết tọa độ thì từ điểm khởi đầu dùng các góc đã bình sai tính ra tọa độ điểm đã biết khác, giá trị tọa độ tính được phải bằng giá trị tọa độ đã cho trước.