điều kiện không có biên

 


 

Ý tưởng cho rằng vũ trụ là hữu hạn song không có biên (trong thời gian ảo).