điều kiện hình

 


 

Một điều kiện để lập phương trình điều kiện theo các giá trị đo góc trong lưới tam giác.

 

Nội dung của điều kiện hình là: tổng các góc sau bình sai của mỗi tam giác phải bằng 180o.