điều kiện góc phương vị

 


 

Một điều kiện để lập phương trình điều kiện theo các giá trị đo góc trong lưới tam giác.

 

Nội dung của điều kiện góc phương vị là: từ một cạnh đã có góc phương vị chính xác, dùng các góc đo sau bình sai tính chuyển phương vị tới một cạnh khác đã có phương vị thì giá trị tính được phải bằng góc phương vị chính xác đã biết.