điều kiện cực

 


 

Một điều kiện để lập phương trình điều kiện theo các giá trị đo góc trong lưới tam giác.

 

Nội dung của điều kiện cực là: xuất phát từ một cạnh nào đó trong lưới tam giác, dùng các góc đã bình sai để tính chuyển sang cạnh khác, khi quay trở lại cạnh ban đầu thì trị số tính được phải bằng trị số đã biết.