điều kiện cạnh

 


 

Một điều kiện để lập phương trình điều kiện theo các giá trị đo góc trong lưới tam giác.

 

Nội dung của điều kiện cạnh là: nếu trong lưới tam giác có thừa cạnh gốc thì xuất phát từ một cạnh gốc, dùng các góc đo sau bình sai tính ra một cạnh gốc khác thì kết quả tính phải bằng chiều dài đã biết trước.