điều biến lưỡng pha nhị phân

 


 

Một phương pháp được dùng để bổ sung mã giả ngẫu nhiên vào các tín hiệu GPS.