điểm rẽ

 

A: turn

 


 

Điểm nút mạng biểu diễn sự chuyển tiếp từ liên kết mạng này sang liên kết mạng khác.

 

Điểm rẽ biểu diễn mối quan hệ giữa các liên kết mạng, khái niệm này không phải là sự trừu tượng một thực thể vật lí ngoài thực tế. Các đặc tính của một điểm rẽ được lư­u trong bảng "điểm rẽ".