điểm lưới

 

A: mesh point

 


 

Điểm mẫu trong mảng các điểm mẫu của một mạng lưới. Mỗi điểm lưới được định vị theo mội khoảng cách xác định tính từ điểm gốc theo các chiều x,y, và có một giá trị z xác định.

 

Điểm lưới nếu nằm ngoài bề mặt, hoặc biểu diễn các hốc trên bề mặt, được thể hiện với giá trị z = không.