điểm khống chế tổng hợp

 


 

Các điểm khống chế ảnh được xác định tọa độ mặt phẳng và độ cao ngoài thực địa.